Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen, definities en toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de gebruiker van deze voorwaarden, de besloten vennootschap ViQZ en haar contractpartij, tenzij anders staat vermeld in aanvullende voorwaarden.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ViQZ: de besloten vennootschap ViQZ B.V. gevestigd te Warmond;

Afnemer: de contractpartij van ViQZ;

Software: alle computerprogrammatuur, applicaties en onderdelen daarvan, waartoe ook behoren updates, uitbreidingen, verbeteringen of aanpassingen;

Services en adviezen: alle informatie, adviezen en gegevens die door of vanwege ViQZ aan afnemer worden verstrekt, al dan niet door middel of met behulp van voornoemde software, via internet, dan wel een combinatie daarvan, die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en/of activiteiten van afnemer.

Licentie: het door ViQZ aan afnemer verleende recht tot gebruik, herstel en verbeterde versies van de software;

1.3 De afnemer die eerder op basis van deze algemene voorwaarden met ViQZ heeft gecontracteerd, wordt bij latere overeenkomsten met ViQZ geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ViQZ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als de aanbieding is gebaseerd op door de afnemer verstrekte gegevens, mag ViQZ van de juistheid daarvan uitgaan.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van de aanbieding ViQZ heeft bereikt of online een licentie is afgesloten. Door aanvaarding doet de afnemer afstand van de toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Indien de afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding wenst te maken, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat ViQZ schriftelijk aan afnemer heeft verklaard met deze voorbehouden of wijzigingen in te stemmen.

2.3 Wijzigingen in of afwijkingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 ViQZ is slechts gebonden aan (rechts)handelingen of mededelingen van haar werknemers, voor zover deze daartoe vooraf uitdrukkelijk bevoegd verklaard zijn, of de betreffende (rechts)handeling of mededeling achteraf schriftelijk door ViQZ wordt bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.2 Creditcard en/of betaalgegevens kunnen worden verstrekt aan een externe betalingsverwerker.

3.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur van de offerte of online aanbieding. Als aflevering meer dan drie maanden na de offertedatum plaatsvindt, is ViQZ gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.

3.4 ViQZ is gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen. Weigering van afnemer geeft ViQZ het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid van ViQZ voortvloeit, onverminderd het recht van ViQZ tot vergoeding van kosten en winstderving.

3.5 Bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, of wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, is de gehele prijs onmiddellijk en ineens opeisbaar.

3.6 Betaling dient in zijn geheel en zonder verrekening plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum ten gunste van de op de factuur vermelde bankrekening van ViQZ. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. ViQZ is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum totdat geheel is betaald een rente van 1% per maand over het factuurbedrag in rekening te brengen. Vanaf het verzuim is afnemer aan ViQZ alle door haar gemaakte kosten ter zake van buitengerechtelijke incasso verschuldigd, met een minimum van 15% van de opeisbare som.

Artikel 4 – Oplevering en eigendomsvoorbehoud

4.1 Oplevering zal plaatsvinden op een met afnemer overeengekomen datum. Door ViQZ genoemde levertijden zijn nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In dat laatste geval kan overschrijding van de levertijd slechts tot aansprakelijkheid aan de zijde van ViQZ leiden, als afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij ViQZ een redelijke termijn gegund wordt om alsnog na te komen.

4.2 ViQZ is gerechtigd zonder ingebrekestelling zaken te deactiveren of te pauzeren indien afnemer enige op hem rustende verplichting jegens ViQZ niet nakomt. Afnemer machtigt ViQZ daartoe.  

4.3 Op het moment dat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ViQZ heeft voldaan, verplicht ViQZ het aan hem geleverde te her activeren. 

Artikel 5 – Recht van reclame

5.1 Afnemer dient gebreken in de prestatie schriftelijk bij ViQZ te melden binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden die afnemer ter zake van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

5.2 Facturen gelden als onbetwist en geaccepteerd, indien afnemer niet binnen veertien dagen na factuurdatum bij ViQZ heeft geprotesteerd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 ViQZ is slechts aansprakelijk voor schade van afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ViQZ. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering van ViQZ wordt uitgekeerd, en in ieder geval tot de door afnemer verschuldigde prijs onder de betreffende overeenkomst met een maximum van € 10.000,00. Elke aansprakelijkheid van ViQZ voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, verloren gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen of stagnatieschade, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitgesloten.

6.2 ViQZ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door haar ingeschakelde hulppersonen.

6.3 Afnemer zal ViQZ vrijwaren van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Als ViQZ na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van een oorzaak die buiten de schuld of de risicosfeer van ViQZ is ontstaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten in machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ViQZ als bij haar toeleveranciers, epidemieën of pandemieën sprake van overmacht.

6.5 Gedurende de periode dat ViQZ door overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, raakt zij niet in verzuim. Indien door overmacht de nakoming onmogelijk wordt of tijdelijke onmogelijkheid meer dan drie maanden voortduurt, zijn zowel ViQZ als afnemer gerechtigd de overeenkomst als geëindigd te beschouwen, zonder dat dit enig recht op of verplichting tot schadevergoeding oplevert. Indien ViQZ reeds gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij evenwel recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op basis van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 7 – Gegevens, geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

7.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennisnemen, een en ander voor zover dit een goede uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg staat. Partijen zijn gehouden deze verplichting onverkort op te leggen aan hun personeelsleden.

7.2 In verband met een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het noodzakelijk dat ViQZ persoonsgegevens van afnemer verzamelt, verwerkt en opslaat. Een en ander geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.. ViQZ heeft haar privacy beleid beschreven in een Privacy Verklaring welke te vinden is op de website www.ViQZ.nl.  

7.3 ViQZ behoudt zich het recht voor om niet-identificerende informatie te verstrekken aan derden in een geaggregeerde vorm en mag de verstrekte gegevens gebruiken voor aanpassingen en verbetering van onze software, hardware, services en adviezen.

Artikel 8 – Software

8.1 ViQZ verleent afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de software en documentatie. Afnemer aanvaardt deze licentie. De licentie wordt verleend voor de duur van de overeengekomen periode ingaande op de datum van ter beschikkingstelling en eindigend op de dag van de overeengekomen periode. De licentie wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als eerder overeengekomen mits anders bepaald. Partijen kunnen te allen tijde een licentie opzeggen of wijzigen; Opzeggen of wijzigen kan schriftelijk en voor online afgesloten licenties kan dit in de online omgeving worden gemeld.

8.2 Afnemer is bij vooruitbetaling een periodieke licentievergoeding verschuldigd aan ViQZ, zoals vermeld op de website of de overeenkomst. De licentievergoeding wordt maandelijks in rekening gebracht middels de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de website of via een factuur. ViQZ is gerechtigd de licentievergoeding te verhogen. We stellen de afnemer altijd vooraf in kennis van een verhoging van licentievergoedingen.

8.3 Voordat de software gebruikt kan worden, dient de afnemer een account aan te maken. Tijdens de registratie vraagt ViQZ om NAW gegevens , een telefoonnummer en een e-mail adres. Wij kunnen ook aanvullende gegevens vragen indien nodig. Bij het downloaden van onze applicatie kunnen we extra informatie verzamelen zoals je Unique Device ID of IP-adres. ViQZ heeft de finale bevoegdheid bij het verlenen van accounts en behoudt het recht voor om gebruikers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8.4 De software geldt als opgeleverd zodra aan de afnemer de toegangsrechten ter beschikking zijn gesteld.

8.5 Afnemer is niet gerechtigd de software (ook niet bij een gratis aanbod): te gebruiken anders dan voor zijn eigen bedrijfsdoeleinden; aan derden over te dragen, te delen met derden door bijvoorbeeld het delen van inloggegevens, of op welke wijze ook ter beschikking te stellen; c.q. te wijzigen, te kopiëren, te reverse engineeren, aan te passen, uit te breiden of te decompileren.

8.6 Bij beëindiging van de licentie is afnemer verplicht om, indien aanwezig, deze software van alle in zijn bedrijf aanwezige verwerkingseenheden te verwijderen.

8.7 Bij overtreding van enige bepaling van dit artikel verbeurt afnemer een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,00 per overtreding per dag.

8.8 Alle auteursrechten en rechten van intellectuele of industriële eigendom ter zake van de door ViQZ beschikbaar gestelde software berusten uitsluitend bij ViQZ en zullen bij ViQZ blijven berusten. De software blijft eigendom van ViQZ.

8.9 ViQZ zal zich jegens de afnemer aan wie een licentie is verleend, inspannen om gebreken in de software, mits onverwijld aan ViQZ gemeld, te herstellen. Onder herstel wordt niet verstaan het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens.

8.10 Gebreken die het gevolg zijn van aan afnemer toe te rekenen onjuist of onoordeelkundig gebruik of aangebrachte wijzigingen in de software, zullen niet worden hersteld. De licentieovereenkomst geeft de afnemer voorts recht op updates van de software, indien en zodra deze beschikbaar en voorhanden zijn. Er is alleen sprake van aanspraak op herstel en updates wanneer de afnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere overeenkomsten met ViQZ heeft voldaan.

8.11 Indien ViQZ er niet in slaagt de gebreken tot het herstel waartoe ViQZ zich zal inspannen, binnen redelijke termijn te verhelpen, heeft afnemer het recht de licentieovereenkomst te ontbinden.

8.12 Wij behouden ons het recht voor om op elke gewenst moment en naar eigen goeddunken, toegang tot accounts te beperken of in te trekken.

Artikel 9 – Garantie

9.1 ViQZ garandeert de hardware gedurende twaalf maanden na levering. Gebreken die gedurende deze periode optreden en niet het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik of andere niet aan ViQZ toe te rekenen oorzaken, zullen door ViQZ kosteloos worden hersteld of vervangen. Bij producten die niet door ViQZ zijn geproduceerd wordt de garantieperiode van de fabrikant gehanteerd. Alle onderdelen die zijn vervangen worden eigendom van ViQZ. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder garantie. Aan de hand van de retourprocedure (artikel 11) wordt bepaald of een product onder garantie valt.

Artikel 10 – Services en informatie

10.1 De services en informatie die door ViQZ aan afnemer worden verstrekt, dienen ter ondersteuning van de activiteiten van afnemer. ViQZ zal zich inspannen om te allen tijde adequate en zorgvuldig tot stand gekomen services en informatie na te streven. ViQZ kan de juistheid van alle informatie echter niet garanderen en zij is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct noch indirect, die uit deze services en informatie mocht voortvloeien.

10.2 De services en informatie zijn slechts geldig op het moment waarop deze worden verstrekt, en voor de daarbij aangegeven duur. Voor zover services en informatie zijn gebaseerd op door afnemer aangeleverde of informatie, mag de juistheid en volledigheid van die gegevens worden verondersteld. ViQZ is niet aansprakelijk voor onjuistheden die voortvloeien uit de van afnemer afkomstige informatie.

Artikel 11 – Ontbinding

11.1 De overeenkomst en in voorkomend geval de daaruit voortvloeiende licentieovereenkomst kan door ViQZ door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden, indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel zelf een verzoek daartoe indient, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt ingediend of door de rechtbank wordt ingewilligd, of wanneer afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel indien afnemer overlijdt, wordt ontbonden of geliquideerd.

11.2 De afnemer is aansprakelijk voor de door ViQZ ten gevolge van de ontbinding geleden schade, onder meer doch niet uitsluitend bestaande uit winstderving en de in verband met de ontbinding gemaakte kosten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is op deze overeenkomst niet van toepassing.

12.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, die voortvloeien uit deze of andere overeenkomsten of daarmee samenhangen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Leiden, behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan. Van een geschil is sprake, zodra een van de partijen zulks verklaart.

DOWNLOAD